Skomer Rocks
Skomer Rocks

One of the rocky outcrops on skomer.

Ref: 3069

Date: 16/05/2008

Skomer Rocks

One of the rocky outcrops on skomer.

Ref: 3069

Date: 16/05/2008